Browsing Tag

kuan yin temple


Local, Photography, Travel

Year Of Dog 2018 @ Kuan Yin Temple, Klang

Kong Hei Fatt Choy!!!
Woof woof wooF!!! πŸ•πŸΆ

I did something record-breaking today. I visited my favorite local Kuan Yin Temple (known as Kuan Yin Teng in Hokkien) on 1st day of CNY, which is really really rare! Hahaha Even after countless of visits, I always find this temple extremely beautiful. Tucked at the corner of a busy and famous roundabout in Klang town, Kuan Yin Teng is the place to find peace and calmness. So glad I have this piece of treasure in my hometown. In fact, in just under 1km radius, there are 1 mosque, 1 surau, 2 Indian temples and 2 churches as well. God, I love my town!

I took my DSLR with me, knowing I will always find many things that charm me there. Allow me to share my snaps with you all.

Prayer's Lotus Candles @ Kuan Yin Temple, Klang
Prayer’s lotus candles. Love the angle. The evening sun were quite harsh. I have to tone down the saturation.

Continue Reading


Local, Photography, Travel

Year Of Rooster 2017 @ Kuan Yin Temple, Klang

Happy Chinese kok kok kok New Year!

I’m not too late in wishing you all, right? Fact is I didn’t have CNY mood a week ago. But today, I’m super excited. Maybe because we’re celebrating Jade Emperor’s birthday midnight tonight and I will get to eat tonnes of angku kueh. Hehe

I visited the century old Kuan Yin temple in Klang today. Here are some photos which I took at the temple:

Incense Sticks @ Kuan Yin Temple, Klang
Incense sticks or joss sticks. When you have extra stick(s), put it here. I never understand why the temple never provide the exact number of sticks. There’s always extra one or two. Hmm…

Continue Reading


Local, Photography, Travel

Revisited: Kuan Yin Temple, Setapak

I visited Kuan Yin Temple at Setapak in KL with my family on 3rd day of Chinese New Year this year. This time my grandma tagged along. *happy* I also had my DSLR with me. I snapped some photos of the temple surrounding while my mom and grandma were busy talking with the monk. Check ’em out below. I also did a photography session on this temple three years ago. Feel free to check it out here.


A pair of mandarin orange trees at the temple entrance. Don’t be wowed by the large oranges. They don’t belong to the trees. Haha

Continue Reading


Local, Photography, Travel

Kuan Yin Temple, Setapak, Kuala Lumpur

I’ve been to Kuan Yin Teng (temple) in Setapak for many years and this is the first time during CNY that I brought my camera along. This temple is unique in such a way that it is situated in one of the shop-houses along Jalan Pahang. Renovated though. Parking is quite difficult during God festivities since it’s located in a very busy main road. I have include a parking tip at the bottom of this page.

Ok, let’s start with some CNY decorations…


A must: Lime tree (kat).

Continue Reading


Local, Photography, Travel

2012 Chinese New Year Decorations @ Kuan Yin Temple, Klang

Happy Chinese New Year!

I went to Kuan Yin Temple in Klang few days back. This temple is usually very pack but because it was dinner time, we had no problem finding parking (wohoo). We arrived to the sound of the monks praying, their voices heard through the loudspeakers. It was also a very windy evening. Everyone had difficult time lighting the candles (what a challenge!) and then in the end the wind blew them off (all of it… haha).

Let’s check out some of the Chinese New Year decoration in Kuan Yin Temple, Klang.


Large lantern at the entrance to the main temple.

Continue Reading